IVOŠ

Název projektu: IVOŠ - zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0154
Předkladatel: UP Olomouc, Pedagogická fakulta, Katedra technické a informační výchovy
Vedoucí projektu: PhDr. Milan Klement, Ph.D.
Typ projektu: ESF – Operační Program – Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo OP: CZ.1.07
Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 01
Název výzvy: Olomoucký kraj - 1. kolo výzvy pro GP - oblast podpory 1.1
Prioritní osa: 7.1

Anotace projektu

Společný projekt Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci a 17 partnerských ZŠ Olomouckého kraje je zaměřen na zvyšování kvality ve vzdělávání prostřednictvím zavádění nových metod výuky s využitím multimediální techniky, efektivní využívání ICT při výuce všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů 2. stupně ZŠ. Projekt řeší tvorbu výukových interaktivních modulů pro výuku předmětů: anglický jazyk, český jazyk, matematika, fyzika, biologie a zeměpis na ZŠ. Projektem dojde k rozvoji partnerství a vytvoření sítě partnerských (spolupracujících) škol v oblasti předávání a získávání zkušeností, spolupráce a vzájemné kooperace.

Cíle projektu

  • zavedení nových výukových činností včetně tvorby modulových interaktivních výukových programů s důrazem na předměty: anglický jazyk, český jazyk, matematika, fyzika, biologie a zeměpis.
  • zlepšení podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech pořízením interaktivních didaktických pomůcek (interaktivní tabule atd.)
  • rozvoj partnerství a síťování zapojených škol, rozvoj spolupráce fakultních ZŠ, základních škol zřizovaných obcemi (městy) a akademickým prostředím PdF UP Olomouc

Cílová skupina

  • žáci 17-ti základních škol (Olomouckého kraje)
  • pracovníci, pedagogové17-ti základních škol Olomouckého kraje

Kvantifikace cílové skupiny: 2000 žáků a 35 učitelů ze 17-ti partnerských ZŠ Olomouckého kraje. Velikost cílové skupiny byla stanovena jednotlivými ZŠ, neboť každá partnerská škola si provedla vlastní analýzu potřeb a možností a na základě ní stanovila, které ročníky a třídy budou zapojeny do projektu.

Seznam partnerských škol

© IVOŠ 2009 - Katedra technické a informační výchovy PdF UP

Icons by VistaICO.com